Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radziejowie

Statut Poradni

 

 

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W  RADZIEJOWIE

 

§ 1

 

Postanowienie ogólne

 

 

 1. „Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,   zwana dalej Poradnią, jest  publiczną placówką oświatową działającą na  podstawie przepisów ustawy o systemie  oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami, ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami, ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia MEN z dnia 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, z późniejszymi zmianami
 2. Siedziba Poradni mieści się w Radziejowie przy ulicy Kościuszki 58.
 3. Terenem działania Poradni jest Powiat Radziejowski obejmujący gminy: Radziejów, Piotrków Kuj., Dobre, Osięciny, Bytoń, Topólka.
 4. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Radziejowski
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy

 

§ 2

 

 

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i     

placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) ich rodzicom zamieszkałym w rejonie działania Poradni. W uzasadnionych przypadkach Poradnia może realizować swoje zadania także wobec klientów nie spełniających powyższych kryteriów.

 1. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mniemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.

 

§ 3

 

 1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom (od momentu urodzenia)  i młodzieży pomocy   

psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymaga skierowania.

§ 4

 

      1. Do zadań Poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy

           psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą

i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5) „ organizowanie i prowadzenie  sieci  współpracy i  samokształcenia dla nauczycieli,  wychowawców i grup  wychowawczych i  specjalistów  udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w  przedszkolu, szkole lub  placówce, który w sposób  zorganizowany  współpracują ze  sobą w celu  doskonalenia  swojej pracy, w  szczególności poprzez  wymianę  doświadczeń”.

 

 

 

§ 5

 

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia  

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnianiu ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłoszonego problemu oraz wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu

      2  .Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom  i młodzieży   

           oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy

psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia                        i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości

psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

3. Realizacja działań związanych z prowadzeniem  terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin odbywa się w szczególności w formie:

     1)indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2)terapii rodziny;

3)grup wsparcia;

4)prowadzenia mediacji;

5)interwencji kryzysowej;

6)warsztatów; porad i konsultacji;

7)wykładów i prelekcji;

8) działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

§ 6

 

 1. Realizowanie przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, pomocy w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

 

2. Zadania, o których mowa w ust.1, są realizowane w formie:

 1. porad i konsultacji;
 2. udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
 3. udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
 4. warsztatów;
 5. grup wsparcia;
 6. wykładów i prelekcji;
 7. prowadzenia mediacji;
 8. interwencji kryzysowej;
 9. działalności informacyjno-szkoleniowej;

 

§ 7

 

1. W trosce o dobro dzieci i młodzieży Poradnia realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie współpracując z:

 1. przedszkolami, szkołami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, a przede wszystkim z wychowawcami klas, pedagogami i psychologami szkolnymi. W miarę potrzeby współpracuje również ze społecznymi radami szkół, radami rodziców oraz placówkami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny;
 2. administracją  oświatową  oraz  samorządami  terytorialnymi  na  swoim  terenie  działania;
 3. policją, sądem, placówkami służby zdrowia;
 4. organizacjami pozarządowymi;
 5. szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli ;

6) z innymi poradniami, w tym poradniami specjalistycznymi;

7) z innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.”

 1. Współpraca ta polega głównie na:
  1. konsultacjach, doradztwie;
  2. wymianie doświadczeń i informacji;
  3. uwzględnianiu w diagnozie i orzecznictwie wyników badań i opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych opracowanych przez psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych, a także specjalistów zatrudnionych w innych instytucjach świadczących poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom;
  4. współdziałaniu przy organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów itp.;
  5. współdziałaniu w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
  6. wspólnym podejmowaniu działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny i środowiska lokalnego;
  7. przekazywaniu ważnych informacji z punktu widzenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej stosownym osobom, placówkom (za zgodą rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia );
  8. kierowaniu spraw do innych instytucji lub poradni zgodnie z celami ich działalności i zadaniami statutowymi;
  9. doskonaleniu warsztatu pracy pracowników Poradni poprzez ich udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz w ramach pracy samokształceniowej;
  10. przyjmowaniu studentów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne - na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem Poradni a szkołą wyższą lub zakładem kształcenia.
  11. „Wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w § 4 pkt. 4,  polegającym  na  zaplanowaniu i  przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości  pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie :
 1. wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty;
 2. wymagań stawianych wobec przeszkoli, szkół i placówek, których wypełnienie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust 3 ustawy Prawo oświatowe;
 3.  realizacji podstaw programowych;
 4.  rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 5.  analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt. 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;
 6.  potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników, o których mowa w pkt 5;

g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.”.

 

 

 

OPINIOWANIE

§ 8

 1.  Poradnia, na podstawie przeprowadzonych badań, wydaje  opinie w sprawie:
 1. Opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez 6 latka
 2. Opinia, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
 3. Opinia o możliwości spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 4. Opinia, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym przez dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
 5.  Opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
 6. Opinia dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub branżowej szkoły II stopnia z problemami zdrowotnymi, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
 7.  Opinia w sprawie przystąpienia ucznia lub absolwenta odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych
 8. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 9. Opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 10. Opinia o potrzebie objęcia ucznia zindywidualizowaną  ścieżką kształcenia
 11. Opinia o potrzebie objęcia ucznia pomocą w formie klasy terapeutycznej
 12. Opinia w sprawie indywidualnego toku nauki lub programu nauki
 13. Opinia w sprawie przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 14. Opinia w sprawie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 15. Opinia w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, lub z osobą nie mającą 15 lat, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 16. Opinia w sprawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej
 17. Opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 18. Innych określonych w  odrębnych przepisach,  związanych z  kształceniem i wychowaniem  dzieci i młodzieży.

 

 

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka lub opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 

 1. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni, rodzic dziecka powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 

 1. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczniowie mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, oraz opinię wychowawcy.

 

 1. Poradnia, w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując o tym osobę składającą wniosek.

§ 9

1. Opinia Poradni zawiera:

 1. oznaczenie poradni wydającej opinię;
 2. numer opinii;
 3. datę wydania opinii;
 4. podstawę prawną wydania opinii;
 5. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
 6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
 7. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
 8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
 9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
 10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
 11. podpis dyrektora poradni lub, w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności, podpis upoważnionej przez niego osoby.

 

 1. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
 1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice, prawni opiekunowie mogą uzyskać w poradni informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

 

 

ORZEKANIE

§ 10

1.  Poradnia prowadzi Zespoły Orzekające, zwane dalej „Zespołami”, które wydają:

   1) orzeczenia o potrzebie / braku potrzeby kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2) orzeczenia o potrzebie / braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem";

3) orzeczenia o potrzebie/ braku potrzeby  indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

4) orzeczenia o potrzebie/ braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwane dalej "orzeczeniami";

5) opinie o potrzebie / braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej "opiniami".

 

2. „Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i  uczniów  uczęszczających do przedszkoli i szkól mających siedzibę na terenie działania  poradni oraz orzeczenia i opinie dla dzieci  nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły, a  zamieszkałych na terenie  jej  działania „ z zastrzeżeniem ust 3”

3.Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem za zgodą organu prowadzącego i decyzja Kuratora Oświaty wydają zespoły działające w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie

 

§ 11

 1. Zespoły  wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka lub pełnoletnich uczniów  zwanych dalej „wnioskodawcami”.

 

§ 12

1. Zespoły powołuje dyrektor Poradni.

1.W skład Zespołu wchodzą:

 1. Dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący Zespołu;
 2.  psycholog - opracowujący diagnozę psychologiczną;
 3. pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną;
 4. lekarz – opracowujący diagnozę lekarską;
 5. inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

 

 

§ 13

 1. „ W  posiedzeniu zespołu  maja prawo uczestniczyć  rodzice  dziecka lub ucznia  lub pełnoletni uczeń i przedstawić swoje stanowisko.
 2. „ W posiedzeniu Zespołu  z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:
  a) na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce; asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy; pomoc nauczyciela; asystent edukacji romskiej - wyznaczeni przez ich dyrektora;
  b) na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista, inni niż wymienieni w § 12 ust 2 pkt. 1-5.

 

 

§ 14

 1. Szczegółowe zasady działania Zespołów Orzekających są zawarte w Regulaminie pracy      

Zespołów Orzekających.

 

 

Organizacja Pracy Poradni

§ 15

1 Organami Poradni są:

 1. Dyrektor
 2. Reda Pedagogiczna

 

 

DYREKTOR PORADNI:

 1. Poradnią kieruje dyrektor, którym może być osoba  spełniająca warunki określone w odrębnych przepisach  resortowych.
 2. Funkcję dyrektora Poradni powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
 3. Do kompetencji dyrektora należy:

-  kierowanie Poradnią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad  zatrudnionymi pracownikami;

- przewodzenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej i realizowanie jej  uchwał o charakterze stanowiącym;

- zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w  dyspozycji Poradni oraz  organizowanie administracyjnej, finansowej i  gospodarczej obsługi Poradni;

- zapewnienie przestrzegania regulaminu pracy;

- dbanie o właściwe warunki pracy i atmosferę  panującą w placówce;

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży,  ich rodzicom i nauczycielom w trakcie zajęć w Poradni;

- wykonywanie innych zadań wynikających z  przepisów  szczegółowych

 

 

4) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych w niej pracowników  pedagogicznych, administracji, pomocy i obsługi. Z racji pełnienia tej funkcji decyduje w sprawach:

            - zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;

            - przyznawania nagród oraz  wymierzania kar porządkowych  pracownikom;

            - występowania z  wnioskami, po  zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach  odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień dla pracowników Poradni

 

 1. Dyrektor  Poradni za  zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz  w zależności od  potrzeb, inne stanowiska  kierownicze.

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

                                                          § 16

 

     1 .W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest  kolegialnym organem Poradni w   

           zakresie realizacji jej  statutowych zadań.

 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokółowane.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą  dyrektor jako przewodniczący oraz  wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. W zebraniach  Rady Pedagogicznej mogą także  brać udział z  głosem  doradczym  osoby zaproszone przez jej  przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półroczu, po zakończeniu  roku szkolnego oraz w miarę  bieżących potrzeb.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest  odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku  zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.
 5. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej do 31  sierpnia każdego roku wyniki i wnioski ze  sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  informacji o działaniu Poradni.

§ 17

 

           1. Do kompetencji  stanowiących Rady Pedagogicznej należy

 

 1. Zatwierdzenie planów pracy Poradni.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i  eksperymentów  pedagogicznych  w Poradni.
 3. Ustalanie harmonogramu i  tematyki  wewnątrzszkolnego doskonalenia  nauczycieli Poradni
 4. Przygotowanie i uchwalenie Statutu Poradni i jego zmian

 

 

   § 18

 

            1. Rada Pedagogiczna opiniuje w  szczególności:

2.Organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  

   pracowników pedagogicznych.

3. Projekt planu finansowego Poradni.

4.Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom  Poradni odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 1. Propozycje dyrektora Poradni w sprawach  przydziału  nauczycielom Poradni stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych

 

   § 19

 

           1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu Poradni oraz jego      

           zmiany.

2.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Poradni.

3.Organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§ 20

                                                            

 

 1 . Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

       w obecności co najmniej połowy jej członków.

  2.  Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw   

       poruszających na jej posiedzeniach, które mogą naruszać dobra osobiste   

       pracowników i osób korzystających z usług Poradni.

3.  Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej w przypadku 

    stwierdzenia niezgodności uchwał z przepisami prawa.

 1. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ

      prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący  

      nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z

     przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię.

     Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

 

 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Z DYREKTOREM

 

§ 21

1.   Dyrektor zobowiązany jest do:

a)     realizacji uchwał rady,

b)    analizowania  stopnia realizacji  uchwał,

c)     zapoznania rady pedagogicznej z obowiązującymi  przepisami prawa oświatowego oraz omawiania sposobu i realizacji,

d)    pozytywnego oddziaływania na postawę pracowników pedagogicznych poradni, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

e)     dbanie o autorytet rady, ochrony praw i godności pracowników,

 2. Każdy członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest dbać o autorytet placówki i rady, realizować statutowe zadania placówki oraz inne zadania zalecone przez dyrektora.

 

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI PORADNI

ORAZ MIĘDZY PRACOWNIKAMI

 

§ 22

 

1.   W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej proponuje się następujące rozwiązania:   2.   W przypadku sporów związanych ze sprawami organizacyjnymi Poradni dyrektor, pracownik lub pracownicy Poradni mogą się  zwrócić o pomoc  do organu prowadzącego, dotyczy to także sporów i konfliktów między dyrektorem  i Radą Pedagogiczną.

  3.W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu dotyczącego spraw merytorycznych wewnątrz Poradni dyrektor,  pracownik lub pracownicy mogą zwrócić się o pomoc do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką, dotyczy to także sporów i konfliktów między dyrektorem i  Radą Pedagogiczną.

  4.     W przypadku konfliktu miedzy pracownikami Poradni dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikami lub pracownikiem, których  konflikt dotyczy.

   5.  W trudniejszych przypadkach zostaje powołany na wniosek dyrektora lub pracownika ( pracowników ) zespół koleżeński, w skład  którego wchodzą  pracownicy pedagogiczni. Skład zespołu nie jest stały.  Zadaniem zespołu jest doprowadzenie do rozwiązania konfliktu w sposób  polubowny tj. usunięcie  konfliktu lub  osiągnięcie kompromisu.

 6.    W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązują przepisy prawa zawarte w    Karcie Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

 

PRACOWNICY PORADNI

 

    § 23

 

1 .Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów, psychologów, pedagogów,     

         logopedów i doradców zawodowych, w zależności od potrzeb mogą być realizowane

         również przy pomocy innych specjalistów w szczególności lekarzy.

 1. Specjaliści realizują zadania Poradni również poza Poradnią w środowisku dzieci i

     młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Do zadań realizowanych poza poradnią należy współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów   edukacyjno – terapeutycznych oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia specjalnego. Zadaniami realizowanymi w przedszkolach, szkołach i placówkach są w szczególności:
     1. współpraca w zakresie diagnozowania przyczyn trudności szkolnych uczniów,
     2. ustalanie odpowiednich form pomocy,
     3. promowanie znaczenia działań Poradni dla edukacji dzieci i młodzieży poprzez

         prelekcje,   wykład lub warsztaty dla nauczycieli i rodziców,
     4. współpraca z nauczycielami i rodzicami w udzielaniu dzieciom pomocy

        psychologiczno-pedagogicznej.

5.„ wspomaganie  przedszkoli szkół i placówek oświatowych”

 

 1. Realizacja zadań Poradni na terenie rejonowych placówek odbywa się w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r. poz. 532 ze zm.), rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591 ze zm.), z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych i Konwencji Praw Dziecka

 

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW PORADNI

 

§ 24

 

 1. Zadania pracowników Poradni:

 1. psychologa:
 1. przeprowadzanie badań  diagnostycznych – psychologicznych  dzieci i młodzieży zgłoszonych do Poradni oraz prowadzenie związanej z nimi dokumentacji,
 2. objęcie opieką dzieci, młodzież i ich rodziny w związku z trudnościami wychowawczymi, problemami natury emocjonalnej oraz dysfunkcjonalnością w zakresie wychowania,
 3. podejmowanie działań  profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów rodziców i nauczycieli,
 4. prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin
 5. wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjnych i wychowawczych poprzez udział w radach pedagogicznych, wykładach, prelekcjach, szkoleniach, konsultacjach, zajęciach  psychoedukacyjnych,
 6. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkół i placówek oraz ich rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom
 7. opracowywanie indywidualnych  programów  terapeutycznych dla dzieci z odchyleniami i  zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie rozwoju własnego  dzieci i młodzieży,
 8. udzielanie porad dla rodziców i nauczycieli po badaniach diagnostycznych,
 9. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 10. kształcenie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru  kierunku kształcenia i zawodu,
 11. sprawowanie opieki nad przebiegiem dalszego rozwoju dzieci i młodzieży badanych w Poradni,
 12. popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 13. współdziałanie z innymi placówkami i  instytucjami pozaświatowymi w sprawach dzieci i młodzieży,
 14. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,  zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz  inicjowanie  różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz  rodzinnym,
 15. czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Orzekającego,
 16. prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć oraz niezbędnej dokumentacji terapeutycznej związanej z czynnościami wynikającymi z planu pracy na dany rok szkolny,
 17. wykonywanie zadań poza poradnią, w tym przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży
 18. wykonywanie innych prac zaleconych przez dyrektora Poradni, wynikających ze Statutu i Regulaminu Pracy, a niezbędnych dla funkcjonowania Poradni;

 

 1. pedagoga:
 1. przeprowadzanie indywidualnych i grupowych badań pedagogicznych dzieci i młodzieży oraz prowadzenie związanej z nimi dokumentacji,
 2. określenie form i  sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej  odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb,
 3. prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin
 4. wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjnych i wychowawczych poprzez udział w radach pedagogicznych, wykładach, prelekcjach, szkoleniach, konsultacjach, zajęciach psychoedukacyjnych,
 5. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkół i placówek oraz ich rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom
 6. objęcie opieką dzieci, młodzież i ich rodziny w związku z trudnościami wychowawczymi, problemami natury emocjonalnej oraz dysfunkcjonalnością w zakresie wychowania,
 7. podejmowanie działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów rodziców i nauczycieli,
 8. opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie rozwoju własnego  dzieci i młodzieży,
 9. udzielanie porad dla rodziców i nauczycieli po badaniach diagnostycznych,
 10. sprawowanie opieki nad przebiegiem dalszego rozwoju dzieci i młodzieży badanych w Poradni,
 11. popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 12. współdziałanie z innymi placówkami i instytucjami poza oświatowymi w sprawach dzieci i młodzieży,
 13. czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Orzekającego,
 14. prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć oraz niezbędnej dokumentacji terapeutycznej związanej z czynnościami wynikającymi z planu pracy na dany rok szkolny,
 15. wykonywanie zadań poza poradnią, w tym przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży,
 16. wykonywanie innych prac zaleconych przez dyrektora Poradni, wynikających ze Statutu i Regulaminu Pracy, a niezbędnych dla funkcjonowania Poradni;

 

 1. doradcy zawodowego:
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 3. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących :
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełno -sprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  • alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
  • programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
 4. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 5. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 6. koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkoły,
 7. wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
 8. współpraca z radami pedagogicznymi w szkołach w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły  i programie profilaktyki,
 9. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;
 10. wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjnych i wychowawczych poprzez udział w radach pedagogicznych, wykładach, prelekcjach, szkoleniach, konsultacjach, zajęciach  psychoedukacyjnych,
 11. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkół i placówek oraz ich rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom
 12. wykonywanie innych prac zaleconych przez dyrektora Poradni, wynikających ze Statutu i Regulaminu Pracy, a niezbędnych dla funkcjonowania Poradni;

 

 

 1. logopedy :
 1. przeprowadzanie badań logopedycznych dzieci i młodzieży oraz prowadzenie związanej z nimi dokumentacji,
 2. prowadzanie zajęć terapii logopedycznej i związanej z tym dokumentacji,
 3. udzielanie porad dla rodziców i nauczycieli na podstawie przeprowadzonych badań odnośnie dalszego postępowania z dzieckiem,
 4. sprawowanie  opieki nad przebiegiem dalszego rozwoju dzieci  objętych terapią logopedyczną,
 5. współdziałanie z psychologiem i pedagogiem w celu wspólnego opracowania najefektywniejszych sposobów terapii,
 6. udzielanie wsparcia i pomocy merytorycznej nauczycielom – logopedom pracującym w szkołach i placówkach oświatowych z rejonu działania poradni,
 7. inicjowanie i podejmowanie  działań zapobiegających powstawaniu różnych zaburzeń komunikacji językowej u dzieci,
 8. popularyzowanie wiedzy logopedycznej, szczególnie wśród nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym,
 9. prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 10. wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań edukacyjnych i wychowawczych poprzez udział w radach pedagogicznych, wykładach, prelekcjach, szkoleniach, konsultacjach, zajęciach  psychoedukacyjnych,
 11. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkół i placówek oraz ich rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom
 12. prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć oraz niezbędnej dokumentacji związanej z czynnościami wynikającymi z planu pracy Poradni na dany rok szkolny,
 13. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Orzekającego Poradni,
 14. wykonywanie innych prac zaleconych przez dyrektora wynikających ze Statutu i Regulaminu Pracy, a niezbędnych dla funkcjonowania Poradni;

 

5.  Do zadań lekarza należy:

1. Uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu Orzekającego,

2. Ocena stanu zdrowia uczniów pod kątem kwalifikowania ich do różnych form kształcenia,

3. Opracowywanie diagnozy lekarskiej w stosunku do dzieci, których sprawy są rozpatrywane na posiedzeniach Zespołu,

4. Udzielanie konsultacji pracownikom pedagogicznym Poradni w sprawie wyników badań dzieci i młodzieży przeprowadzonych przez innych lekarzy specjalistów

          5. Szczegółowe zakresy obowiązków dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych    

           określa dyrektor poradni, znajdują się one w teczkach osobowych.

6.Nauczyciel Poradni winien uzgodnić z dyrektorem Poradni treść wystąpień    

publicznych, publikacji w prasie, radiu, telewizji itp., w których omawia sprawy związane z funkcjonowaniem placówki.

7. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej przez poradnię

 

8. W Poradni zatrudnieni są również pracownicy administracji i obsługi.

9.  Do zadań pracownika administracji należy:

1. Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi (przygotowanie umów, wystawianie świadectw pracy, wymiarów wynagrodzenia, trudnych warunków, ustalenie uprawnień do dodatków stażowych, uprawnień do nagród jubileuszowych, ustalenie uprawnień urlopowych itp.);

2.  Prowadzenie ewidencji czasu pracy

3.   Kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i  prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

4. Wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników i ich rodzin;

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli;

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej doskonalenia nauczycieli;

7.  Sporządzanie planów urlopów dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi;

8. Przygotowanie i kompletowanie dokumentacji pracowników przechodzących na emeryturę;

9.   Sporządzanie sprawozdawczości;

10.  Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów kadrowych zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

11.  Doskonalenie metod pracy (komputeryzacja);

12. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych;

13.   Prowadzenie rejestrów dzieci i młodzieży przyjętych do badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wg zasad określonych statutem  Poradni;

14.  Prowadzenie według ustalonego wzoru rejestru delegacji służbowych i księgi pracy poza terenem Poradni;

15.  Prowadzenie dokumentacji inwentarzowej i materiałowej;

16.  Odpowiedzialność za wysyłanie i przynoszenie korespondencji;

17.    Przechowywanie pieczęci służbowych i innych materiałów stanowiących tajemnicę służbową pod zamknięciem patentowym;

18.   Inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora w toku bieżącej pracy;

11. Do zadań pracownika obsługi należy:

1. Wykonywanie czynności obsługi zgodnie z powierzonym stanowiskiem i szczegółowym zakresem czynności

 2. Znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy, Statutu, przepisów BHP i p.poż

3. Troska o czystość i ład, konserwacja sprzętu, zabezpieczenie majątku poradni przed zniszczeniem i kradzieżą.

4. Dbałość o porządek, odpowiednią organizację i zabezpieczenie stanowiska pracy.

 5. Wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez przełożonego.

12.Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor w zależności od potrzeb placówki, po uzgodnieniu z organem prowadzącym;

§ 25

1. Pracownik pedagogiczny Poradni ma prawo do samodzielnego doboru metod i kształtowania swojego warsztatu pracy

§ 26

1. Pracownicy Poradni zobowiązani są do:

 • wykonywania pracy sumiennie i starannie
 • przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie
 • zgodnej współpracy, współtworzenia atmosfery życzliwości i koleżeństwa
 • przestrzegania przepisów bhp, p.poż.
 • dbania o autorytet Poradni
 • ochrony mienia Poradni
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę
 • realizacji zadań statutowych oraz zadań zleconych przez dyrektora, zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków
 • przestrzegania Regulaminów obowiązujących w zakładzie.

§ 27

1. Pracownik Poradni przestrzega Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

a)       szacunku do  wszystkich jego potrzeb

b)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

c)       poszanowania własności,

d)      opieki,

e)       partnerskiej rozmowy na każdy temat,

f)        akceptacji swojej osoby.

§ 28

 

 

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Czynna jest przez pięć dni tygodnia z wyjątkiem sobót.

 

2. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor za zgodą organu prowadzącego.

 

3. Szczegółową organizację pracy Poradni w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25

maja danego roku.


4. Szczegółowe dane dotyczące godzin pracy osób zatrudnionych w Poradni zawiera Tygodniowy rozkład godzin pracy ustalany na każdy rok szkolny.

 

5. Poradnia może posiadać filie. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren działania organ prowadzący, w ramach posiadanych środków, na  wniosek Dyrektora Poradni.

 

6. W poradni posiadające filie tworzy się stanowisko kierownika filii.

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PORADNI

 

§ 29

            1.  Poradnia prowadzi swoją działalność na bazie mienia, w które została wyposażona.

2.     Poradnia działa w formie jednostki budżetowej.

3.     Poradnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez odrębne przepisy

4.     Podstawą gospodarki finansowej poradni jest plan finansowy.

      5 . Podstawą gospodarowania rachunkami dochodów własnych są roczne plany finansowe    

          obejmujące dochody i wydatki sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej.


    6. Dysponentem środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jest         

      Dyrektor Poradni.

 

§ 30

 

   1.  Nauczyciele Poradni z tytułu niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków i za   

    naruszanie postanowień niniejszego Statutu ponoszą odpowiedzialność porządkową i   

    dyscyplinarną przewidzianą w Regulaminie Pracy i Karcie Nauczyciela.

 

 

 

DOKUMENTACJA PORADNI

 

 

§ 31

   1.   Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

     1. Roczny plan pracy poradni,


     2. Sprawozdania z realizacji planu pracy zawarte w protokołach,


     3. Księgę protokołów rady pedagogicznej,


     4. Tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni,


     5. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię 9imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru pesel – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania oraz rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń. Rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń zawiera: numer porządkowy, o którym mowa wyżej, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia.


     6. Teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży,


     7. Dzienniki indywidualnych zajęć pracowników poradni,

   8. Dzienniki zajęć specjalistycznych,

9. Księgę protokołów posiedzeń Zespołu Orzekającego

10. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

10.. Rejestr spraw z posiedzeń zespołu orzekającego,


    11. Ewidencję pracy poza terenem poradni,


    12. Listę obecności,


    13. Akta osobowe pracowników,


    14. Księga Zarządzeń Dyrektora

    15. Rejestr Zarządzeń Dyrektora


    15. Inną dokumentację zgodnie z odrębnym przepisem

§ 32

1.   Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży oraz rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń mogą być prowadzone także w formie elektronicznej za zgodą organu prowadzącego.

2.Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji uwzględnia regulacje zawarte w odrębnych przepisach.

3. Poradnia prowadzi podręczną bibliotekę. Biblioteka ma na celu popularyzowanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej wśród pracowników oraz nauczycieli korzystających z pomocy Poradni, doskonalenie ich warsztatu pracy.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 33

 

1.   Poradnia używa pieczątki prostokątnej o treści:

 

 

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ul. Kościuszki 58, 88 – 200 RADZIEJÓW

skr. poczt. 22, tel/fax (0-54) 285 3865

NIP 8891436280 REGON 001058438

 

 

2.Wszelkie zarządzenia, zawiadomienia i ogłoszenia dotyczące praw i obowiązków pracowników, organizacji i porządku pracy w Poradni podaje się do wiadomości pracowników w formie pisemnej.

3.  Zasady prowadzenia przez Poradnię gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4.Wsprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują postanowienia przepisów zawartych w nadrzędnych aktach prawnych, szczególnie wymienionych w § 2.

 

§ 34

1.Traci moc Uchwała Nr 08/2018 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie Pedagogicznej Poradni z dnia  22 maja 2018r.

§ 35

1.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 05 maja 2020r.

………………………………….

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Imieniny