Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radziejowie

Oferta Poradni na rok szkolny 2023/2024

OFERTA PORADNI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie w roku szkolnym 2023/2024 proponuje następujące formy pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej dla dzieci (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej) oraz ich rodziców i nauczycieli:

I. W zakresie diagnozy proponujemy:

Specjalistyczne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne w zakresie indywidualnej diagnozy:

 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
 • dzieci z trudnościami wychowawczymi,
 • dzieci z trudnościami dydaktycznymi,
 • dzieci zdolnych,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, uczeniu się matematyki,
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z wadami wymowy,
 • młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych, niezdecydowanej w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu lub mającej ograniczenia zdrowotne w tym zakresie,
 • uczniów kwalifikowanych do różnych form orzecznictwa, w tym dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci niewidome, słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące,
 • dzieci z różnymi niepełnosprawnościami,
 • przesiewowe badania logopedyczne,
 • oraz inne.

UWAGA: Po badaniach – na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia - wydaje się opinie/informacje o wynikach badań. Dzieci są diagnozowane wg kolejności zgłoszeń.

II. W zakresie profilaktyki proponujemy:

1. Wczesną diagnozę psychologiczną

2. Wczesną diagnozę logopedyczną.

3. Wczesną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną uczniów klas „0” z ryzyka dysleksji rozwojowej.

4. Diagnozę gotowości szkolnej.

5. Indywidualne konsultacje i porady udzielane w w/w zakresach rodzicom i nauczycielom.

6. Wspomaganie nauczycieli, wychowawców i rodziców uczniów w poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności wychowawczych m.in. poprzez: szkoleniowe rady pedagogiczne w szkołach i placówkach naszego powiatu, spotkania i prelekcje dla rodziców, wykłady oraz zajęcia warsztatowe.

7. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki, m.in. w takich zakresach tematycznych, jak: zajęcia integracyjno - adaptacyjne, treningi twórczego myślenia, profilaktyka agresji i przemocy wśród uczniów, praca nad rozwiązywaniem konfliktów w klasie, rozwój inteligencji emocjonalnej, ćwiczenie zachowań asertywnych, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, lękiem, kształtowanie zachowań prozdrowotnych (w tym profilaktyka uzależnień), efektywne uczenie się, praca uczniów nad własna motywacją do różnego typu konstruktywnych działań.

8. Porady bez badań, konsultacje, instruktaże i szkolenia.

9.Udostępnianie opracowanych przez pracowników Poradni materiałów metodycznych i instruktażowo-pomocniczych., a także zapewnienie opieki metodycznej w ich wykorzystywaniu.

10. Poradnictwo dla młodzieży (psychologiczne, pedagogiczne oraz edukacyjno - zawodowe).

III. W zakresie terapii proponujemy:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 2. Indywidualną terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.
 3. Savoir Vivre w uzywaniu telefonów komórkowych i urządzeń cyfrowych - zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w młodszym wieku szkolnym w powiązaniu ze Szkołą dla Rodziców
 4. Indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 5. Zajęcia grupowe dla dzieci "Komunikacja i rozwój".
 6. Indywidualną terapię logopedyczną.
 7. Zajęcia z dziećmi z autyzmem atypowym ,,Razem łatwiej’’.
 8. Indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami o podłożu lękowym i nerwicowym, znajdujących się w kryzysie,
 9. Indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów ze szkół podstawowych w starszym wieku szkolnym oraz ze szkół ponadpodstawowych.

Ponadto proponujemy konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne.

IV. W zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego proponujemy m.in. takie formy pomocy, jak: 

 1. Spotkania z uczniami szkół podstawowych,  ponadpodstawowych.
 2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie ich szkół (dla uczniów szkół podstawowych).
 3. Indywidualne specjalistyczne badania predyspozycji zawodowych uczniów na terenie Poradni.
 4. Spotkania dla rodziców i nauczycieli (porady i konsultacje indywidualne i grupowe).

V. Grupy i Formy Wsparcia

 1. Kontynuujemy grupę wsparcia dla doradców zawodowych i proponujemy grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych.
 2. Konsultacje dla nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, innymi niepełnosprawnościami.
 3. Wspomaganie wychowawcze - grupowe dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. Wsparcie dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze SPE - konsultacje.

 

Zegar

Imieniny