Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radziejowie

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna zgodna  RODO dla klientów Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Radziejowie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
od administratora danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Mariusz Paczkowski

e-mail: admin@cuwpr.pl

tel. 694399779

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w
o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań
w placówce.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

 

Czynności związane z:

a) realizacją działań edukacyjnych, realizacji zadań oświatowych,

b) zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa, rozwiązywania pojawiających się problemów,

c) przetwarzaniem danych ww. z zadań pracy poradni procesu wydawania opinii i dalszych czynności z tym związanych,

d) realizacji umowy zawartej w ramach świadczenia usług,

e) kontaktu w formie papierowej,

f) podjęciem lub realizacją współpracy.

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 

Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony
przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

  3. sprostowania, przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podane przez Panią/Pana dane są:

Wymogiem ustawy i są obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Pani/Pana dane:

Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zegar

Imieniny